HUAWEI Exam Voucher

Huawei Certified Internet Associate (HCIA)
Routing & Switching (H12-211)

Huawei Certified Internet Professional (HCIP)
Routing & Switching (H12-224)

Huawei Certified Internet Associate (HCIA)
- Cloud Computing (H13-511)

Huawei Certified Internet Associate (HCIA)
- Transmission (H31-311)

Huawei Certified Internet Associate (HCIA) - Security (H12-711)

Huawei Certified Internet Associate (HCIA) - Wireless LAN (H12-311)

Huawei Certified Internet Associate (HCIA) - Wireless LAN (H13-611)

Huawei Certified Internet Associate (HCIA) - Data Center Facility (H12-411)